در راستای نیل به چشم انداز پنج ساله ماموریت شرکت سپهر پژوهان فارس عبارت است از ارائه خدمات طبق اساسنامه شرکت در صنایع نفت و گاز به صورت پکیج کامل با استفاده از منابع انسانی توسعه یافته و علوم و فن آوری های نوین