شرکت سپهر پژوهان فارس SPF در سال 1383 در شیراز تاسیس گردید ولی ماهیت متغیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین فزونی پیچیدگی های پروژه های جدید باعث شد تا شرکت سپهر پژوهان فارس توانمندی خود را بهبود و توسعه بخشد و رویکرد جدید و منظمی به منظور اطمینان از اجرای پروژه ها بکار گیرد.

- تامین تجهیزات مکانیکی و لوله کشی

- انتقال میعانات و گازهای صنعتی

- عملیات ساخت و نصب

- انواع شستشوی شیمیایی

- عملیات پیش راه اندازی، تکمیل مکانیکی

- عملیات توپک رانی

- مشاور مهندسی

- تامین نیروهای متخصص راه انداز

- انجام تعمیران کلی و جزئی

- تهیه مواد شیمیایی

ماهیت فعالیت های مبتنی بر نیروی انسانی متخصص ایجاب می کند که شرکت SPF توجه ای خاص به سرمایه گذاری در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی داشته باشد. لذا سرمایه گذاری عمده ای در خصوص منابع انسانی صورت پذیرفته است با این رویکرد و هدف آموزش های بدو استخدام و ضمن کار جزء لاینفک سیاست های شرکت در جهت استمرار و حفظ جایگاه پیشرو بوده است با تکیه بر چنین رویکردی شرکت SPF توان انجام ماموریت خود را به صورت کامل دارد.