چشم انداز شرکت سپهر پژوهان فارس SPF با نگاه به چشم انداز صنعت نفت در افق 1404 در سال 1396 مورد بازنگری قرار گرفت و آن عبارت است از پیشرو در حوزه های خرید، مهندسی، اجرایی، پیش راه اندازی و راه اندازی و مشاوره در صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی.