ارزشهای محوری چارچوبی است که کلیه فعالیتهای شرکت باید در قالب آن صورت گیرد و هیچ استراتژی، هدف یا رفتاری خارج از این چارچوب مجاز نیست. این ارزشها برگرفته از ارزشهای انسانی و اسلامی، ارزشها و الزامات ملی، ارزشها و الزامات شرکت مادر و همچنین الزامات کسب و کار است. این ارزشها عبارتند از:

• تعهد به توسعه ، تعالی و حفظ کرامت و ارزش منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمانی
• برآورده کردن نیازهای مشتریان و پایبندی کامل به تعهدات
• پاسخگویی و مسئولیت پذیری کامل در قبال کلیه ذینفعان و حفظ منافع آنها
• توسعه فرهنگ مشارکت، کار تیمی و یکپارچگی سازمانی
• توسعه دانش و فناوری و پویایی سازمانی از طریق تعهد به خلاقیت و نوآوری
• پایبندی کامل به الزامات ایمنی و زیست محیطی بر اساس معیارهای ملی و بین المللی
• مدیریت یکپارچه و متعالی پروژه در راستای تحویل بهنگام پروژه ها با مدیریت هزینه و حداکثر کیفیت
• تعهد همگانی به ارتقای نام و برند شرکت