اهداف راهبردی عبارتند از جهت گیری اصلی شرکت منبعث از چشم انداز در وجوه مختلف فعالیتهای آن.
این اهداف کیفی است و ترجمه ای است از چشم انداز در وجوه مختلف.
وجوه مختلف فعالیتهای شرکت عبارت است از:

• وجه مالی و اقتصادی
• وجه بازار و مشتری
• وجه فرآیندهای داخلی
• وجه منابع و سرمایه های سازمانی (سرمایه های مغزافزار.نرم افزاروسخت افزار)
اهداف راهبردی در وجوه مختلف عبارتند از:
• دسترسی و برقراری منابع مالی مطمئن جهت نیل به چشم انداز و اجرای ماموریت (وجه مالی و اقتصادی)
• حضور موثر در بازار و کسب رضایت مشتریان (وجه بازار و مشتری)
• تعالی در اجرای فرآیندهای داخلی (وجه فرآیندهای داخلی)
• سازماندهی، مدیریت و رهبری اثربخش سازمانی (وجه سرمایه سازمانی)
• توسعه منابع انسانی دانش محور (وجه سرمایه انسانی)
• توسعه زیرساختها شامل سیستم ها، فناوری و دانش سازمانی مطابق با آخرین دستاوردها (وجه سرمایه دانشی)
• توسعه متناسب سرمایه های فیزیکی (وجه سرمایه فیزیکی)