جهت هدایت موثرتر پروژه ها ، استقرار مدیریت پروژه در سازمان امری اجتناب ناپذیر و ضروری است استقرار PMO فواید زیر را برای شرکت سپهر پژوهان فارس به دنبال داشته است
• تربیت مدیران پروژه شایسته
• ارائه مشاوره مدیریت پروژه
• آموزش و هدایت مدیریت پروژه
• ایجاد و نگهداری فرآیندهای مدیریت پروژه
• برنامه ریزی پروژه و پیگیری آن
• ایجاد و حفظ مراکز فرماندهی و هدایت پروژه
• برگزاری جلسات پروژه
• تسهیل جلسات پروژه
• مرور ، بررسی و بازنگری پروژه
• تهیه گزارشات وضعیت پروژه
• مرور ، بررسی و بازنگری پروژه
• انجام بازنگری های مورد نیاز پس از پایان پروژه و پیگیری موارد آن
• خلاصه کردن نتایج حاصل از بررسی پروژه پس از اتمام آن
• Lesson and learn
• بررسی و بازنگری محصول و پیگیری آن
• پشتیبانی از بخش پیشنهادات و قراردادهای شرکت
• حمایت و صرف منابع مالی به منظور آموزش مدیریت پروژه
• بایگانی/ بازیابی سوابق پروژه