شعار go green help clean همچنین اهمیت موارد بهداشت ایمینی و محیط زیست همیشه سرلوحه شرکت سپهر پژوهان فارس بود و اهمیت ان به صورت باور در کلیه امور در امده است و آمار نیز موید موضوع فوق میباشد علاوه بر اینها کارکنان شایسته و صاحب صلاحیت HSEQ موظف هستند در مورد تمام مسایل مربوط به بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و کیفیت به مدیران مشورت دهند و نظر کارشناسی ارائه نمایند. تیم های HSEQ مسئولیت دارند شیوه های HSEQ را ایجاد و بررسی نمایند و بر فعالیت ها از طریق بازرسی های دوره ای نظارت نمایند تا مطمئن گردند که در تمامی عملیات مختلف شامل فعالیت های شرکت و اجرای طرح ها و پروژه ها، استاندارد های مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست و کیفیت و نیز دستورالعمل های ناظر بر محیط کار به درستی مراعات می شوند
شاخص های عملکردی واحد HSEQ در سال های اخیر موارد زیر را شامل می شود:
• اجرای سیستم مدیریت یکپارچه و نیز بازرسی مداوم در زمینه کارکنان و پروژه های شرکت
• تحلیل داده های آماری منتج از گزارش های ماهانه HSEQ در ارتباط با پروژه های شرکت
• نظارت بر اجرای ملزومات و شرایط ناظر بر مدیریت HSEQ در مورد تمام پروژه های شرکت
• انجام بازرسی های دوره ای HSE ( در سطوح مختلف)
• رهبری و مدیریت مطالعه کامل "ارزیابی تاثیر اجتماعی و محیط زیستی" و اخذ اجازه رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست برای تمامی پروژه های شرکت