پیچیدگی پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی باعث شده که شرکت سپهر پژوهان فارس SPF کلیه فعالیت های خود را از ابتدا با مطالعه و برنامه ریزی و بر اساس اولویت های بهره برداری و تولید طبق نظر کارفرما تعیین کند. لذا در جهت نیل به چنین رویکردی استفاده از نرم افزارها و متدولوژی های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است.